Menu
Your Cart

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy: 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Danel Electronic, Krakovská 80/11, 919 25 Šúrovce. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť Tu: formular_na_odstupenie.pdf Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo odovzdajte na niektorej z našich značkových predajní najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť  nám  cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy podľa obchodného zákonníka:

 1. Pri obchode uzatvorenom na diaľku má odberateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Danel Electronic, Krakovská 80/11, 919 25 Šúrovce. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali 
 3. Tovar musí byť vrátený nepoužitý s kompletným príslušenstvom, v originálnom a nepoškodenom balení, návodom, záručným listom, v takom stave aby bol možný jeho ďaľší  predaj. 
 4. Tovar pred vrátením musí byť zabalený tak aby neprišlo k jeho poškodeniu a aj k poškodeniu originálneho obalu.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša odberateľ.
 6. Predávajúci po prekontrolovaní tovaru vráti odberateľovi sumu za tovar v lehote 14 dní na jeho účet ktorý uvedie v sprievodnom liste.
 7. Vrátiť nie je možné softvare, rozbalené CD/DVD nosiče, tovar ktorý je na objednávku, tovar varobený na zákazku (kufre, káble a pod.) alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

Formulár Na Odstúpenie Od Zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy:
Formulár si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: formular_na_odstupenie.pdf 

 

Adresa pre zaslanie tovaru pre odstúpenie od zmluvy:

Prevádzka Šúrovce, Krakovská 11, 919 25 Šúrovce, okr.Trnava, Tel-fax. 033/5595 275, Fax. 031/7895216, Mobil: 0905/641 453, E-mail: obchod@danel.sk, Pracovná doba: Pondelok - Piatok - 08:00 - 17:00.