Obchodné podmienky

Záručné podmienky a reklamácia tovarov: 
Za kvalitu tovaru ručíme v rozsahu platných slovenských zákonov podľa občianskeho zákonníka (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z.z. alebo obchodného zákonníka.
 1. Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar ktorý slúži pre osobnú potrebu: *24 mesiacov od dátumu predaja a , *3 mesiace pri oprave a úprave veci, *Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 2. Záruku 24 mesiacov nie je si možné zamieňať so životnosťou alebo upotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: žiarovky, svetelné diódy, CD optiky, náplne a pod.
 3. Ak sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 4. Po 12-tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že s výrobkom bolo zaobchádzané správne a závada nevznikla jeho alebo iným zavinením, alebo nie je spôsobená bežným upotrebením.
 5. Podľa občianskeho zákonníka má zákazník pri nákupe cez internet právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Platí to pri nákupe finálnych výrobkov pre vlastnú potrebu. Výrobok musí byť vrátený nepoužitý s kompletným príslušenstvom, v originálnom a nepoškodenom balení, návodom, záručným listom, v takom stave aby bol možný jeho ďaľší  predaj. Tovar pred vrátením musí byť zabalený tak aby neprišlo k jeho poškodeniu a aj k poškodeniu originálneho obalu .Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 6. Predávajúci po prekontrolovaní tovaru vráti zákazníkovi sumu za tovar v lehote 14 dní .
 7. Vrátiť nie je možné:  softvare, rozbalené CD/DVD nosiče, tovar ktorý je vyrobený na objednávku, tovar vyrobený na zákazku (kufre, káble a pod.) alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 8. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
 9. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko výrobcu a osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Táto osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste, prípadne v reklamačnom poriadku!

Obchodný zákonník:

Pri predaji tovaru firmám, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka Záruku 12 mesiacov.

Všeobecné podmienky:

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez závad, má akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé a zodpovedá účelu ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Na tovar spotrebného charakteru sa záruka 24 mesiacov nevzťahuje.
 3. Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru.
 4. Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol u nás zakúpený aj zaplatený .
 5. Dokladom pre účely uplatnenia záruky je nami vystavená faktúra, pokladničný doklad alebo  záručný list ak bol vydaný a  kompletne vyplnený sprievodný list s popisom závady.
 6. Záruku nie je možné poskytnúť pokiaľ došlo k zásahu do zariadenia zákazníkom alebo tretiou osobou.
 7. Reklamáciu nie je možné uznať ak je zrejmé, že nefunkčnosť výrobku bola spôsobená jej nesprávnym použitím, použitím na iné účely ako je určená, nedodržaním technických a prcovných podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, pozmenením záručného listu, poškodením vodou albo inou kvapalinou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, inými živlami, vyššou mocou alebo používaním v extrémnych podmienkach.
 8. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca (kuriérska služba, Pošta), preto pri preberaní zásielky skontrolujte jej neporušenosť. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s kuriérom. Neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri doprave nebudú uznané.
 9. Po prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, počet kusov, správnosť objednaného a dodaného tovaru a úplnosť dodávky. Prípadný rozdiel treba nahlásiť najneskoršie do 24 hodín od prevzatia (emailom, telefonický) .
 10. Náhradné diely, súčiastky je potrebné ešte pred samotnou montážou vizuálne a zbežne elektricky prekontrolovať. Prípadný problém zistený až po montáži už nie je možne reklamovať.
 11. Reklamácie na neúplnosť a nekompletnosť zásielky (obsah zásielky nezodpovedá faktúre) je nutné predložiť bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 24 hodín po prevzatí zásielky. Po tomto termíne nemôžeme preveriť skutočný stav a reklamácie nebudú uznané.
 12. Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 16,- € s DPH za každú aj začatú hodinu.
 13. Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.
 14. Všetky parametre a informácie uvedené v katalógoch sú informatívne a preto sa nedá odvolávajúc sa na tieto informácie uplatňovať akékoľvek nároky.
 15. Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky a s nimi súhlasí.
 16. V sporných prípadoch sa bude postupovať individuálne.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie závad, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.
 2. Reklamovať je možné vady výrobného charakteru ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. V tomto čase je nutné si reklamáciu aj uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zanikne .
 3. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie.
 4. Pri oprávnenej reklamácií bude tovar vrátený zákazníkovi na naše náklady.
 5. Reklamáciu je nutné uplatniť osobne (priamo na predajni) alebo písomne v vyplneným sprievodným reklamačným listom v ktorom musí byť uvedený presný popis závady. Bez priloženého sprievodného reklamačného listu s podrobným popisom závady nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákazníkovi.
 6. Ak sa chyba prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 7. Po 12 tich mesiacoch je zákazník povinný dokázať, že závada nevznikla jeho alebo iným zavinením a s výrobkom bolo správne zaobchádzané.
 8. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný vec prevziať.
 9. Ak ide o vadu ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V rípade že výrobok nebol použitý, je možné ho vymeniť za nový (prípadne jeho časť). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 10. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu za bezchybný kus alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Cena tovaru bude ponížená o pomernú časť odpovedajúcu času používania.
 11. Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká závada viac krát (3x), má kupujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade.
 12. Kupujúci môže tiež požadovať zľavu. Tá sa poskytne ak výrobok má vady ktoré nebránia jeho používaniu. V tomto prípade vady na ktoré bola poskytnutá zľava už nie je možné neskôr reklamovať.
 13. Pri tovare ktorý je predávaný v originálnom balení, meraním, vážením, alebo pri vyššom počte drobných elementov je dovolená tolerancia +/-2%.